❝ คงเป็นเพียงความคิด ❞

ชีวิตเราเองกำหนดด้วยความคิดของเราเอง ขอบเขตของความคิดจึงไม่ควรต้องให้ใครมากำหนด
และเราก็ไม่ควรที่จะยึดเหนี่ยวเอาความคิดที่ไม่ดีนั้นไว้ เพราะว่ามัน “คงเป็นเพียงความคิด”