~ เหตุเกิดจากความฝัน ~


ท ำ ไ ม ถึ ง เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ฝั น ?

ก็ เ พ ร า ะ ว่ า เ ร า ทุ ก ค น ก็ ต่ า ง มี ฝั น  อ ย า ก ท ำ สิ่ ง นั้ น สิ่ ง โ น้ น สิ่ ง นี้ บ า ง ค น ไ ล่ ต า ม ฝั น    บ า ง ค น ท ำ ไ ด้ แ ค่ ฝั น   แ ล ะ บ า ง ค น พ ย า ย า ม ห น่ อ ย ก็ ท ำ ไ ด้ ดั่ ง ฝั น   ส่ ว น ผ ม บ า ง ที ไ ด้ แ ค่ ฝั น ก็ มี ค ว า ม สุ ข   บ า ง ที แ ม้ ไ ด้ ท ำ แ ต่ ไ ม่ ถึ ง จุ ด ห ม า ย ก็ มี ค ว า ม สุ ข เ พ ร า ะ บ า ง ค รั้ ง สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ด้ ร ะ ห ว่ า ง ท า ง มั น อ า จ จ ะ มี ค่ า ม า ก ก ว่ า จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ก็ ไ ด้   ซึ่ ง ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง จ ะ ไ ม่ ไ ด้ มี ค่ า เ สี ย แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด ห า ก แ ต่ อ ย า ก จ ะ บ อ ก ว่ า ถ้ า จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง คื อ ค ว า ม สุ ข ข อ ง เ ร า   ท ำ ไ ม เ ร า ไ ม่ ล อ ง ห า ค ว า ม สุ ข จ า ก ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ดู บ้ า ง ล่ ะ  ?    วั น นึ ง เ มื่ อ เ ร า เ ดิ น ม า ถึ ง จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง เ ร า อ า จ จ ะ พ บ ว่ า   ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ที่ เ ร า ผ่ า น ม า   มั น ท ำ ใ ห้ ก า ร ม า ถึ ง จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ข อ ง เ ร า นั้ น เ ป็ น ช่ ว ง เ ว ล า ที่ พิ เ ศ ษ แ ล ะ มี คุ ณ ค่ า ต ล อ ด เ ว ล า ที่ เ ร า ไ ด้ นึ ก ถึ ง มั น…

ที่ เ ขี ย น ว่ า   ” เ ห ตุ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ฝั น ”   ก็ เ พ ร า ะ ว่ า ใ น ชี วิ ต ข อ งผ ม เ อ ง บ า ง ค รั้ ง มั น ก็ ท ำ ไ   ด้ เ พี ย ง ฝั น   ฝั น ว่ า ตั ว เ อ ง ไ ด้ เ ล่ น กั บ ป ล า ย ดิ น ส อ   ที่ จ ะ ขี ด เ ขี ย น อ ะ ไ ร ก็ ไ ด้   ฝั น ว่ า ตั ว เ อ ง ไ ด้ เ พื่ อ น รู้ ใ จ คื อ ร อ ง เ ท้ า   ที่ พ า ไ ป ไ ห น ต่ อ ไ ห น ไ ด้ ใ น โ ล ก   ฝั น ว่ า ตั ว เ อ ง เ ป็ น ลิ่ ม ไ ม้ ที่ ค อ ย เ ค  า  ะ ท ำ น อ ง เ พ ร า ะ ๆ   อ อ ก ม า สู่ โ ล ก ก ว้ า ง   แ ล ะ สุ ด ท้ า ย คื อ ก า ร  ที่ ไ ด้ ฝั น ถึ ง ใ ค ร สั ก ค น

 พู ด เ รื่ อ ง ต้ น เ ห ตุ ข อ ง ค ว า ม ฝั น ม า ซ ะ น า น   จ ริ ง ๆ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ม า ก ม า ย  เ รื่ อ ง ข อ ง เ รื่ อ ง คื อ ผ ม แ ค่ อ ย า ก จ ะ ขี ด เ ขี ย น ฝั น ข อ ง ผ ม บ น นี้   เ ผื่ อ จ ะ มี ค น อื่ น ๆ ที่ ฝั น เ ห มื อ น กั น ม า พู ด คุ ย เป็ น เ พื่ อ น ส นุ ก ๆ   กั น ไ ป

ผ ม เ อ ง มี เ พื่ อ น คู่ ใ จ ใ น ก า ร ต า ม ฝั น อ ยู่ ส อ ง ค น นั่ น ก็ คื อ ปุ๊ ก ลุ ก แ ล ะ น้ อ ง นิ ก   ส อ ง ค น นี้ ค อ ย ช่ ว ย ผ ม เ ก็ บ ค ว า ม ท ร ง ที่ ป ร ะ ทั บ ใ จ จ า ก ที่ ต่ า ง ๆ ม า ไ ม่ น้ อ ย   เ ว ล า ผ ม ไ ป ไ ห น ม า ไ ห น ไ ม่ เ ค ย มี เ ค้ า ส อ ง ค น อ ยู่ ห่ า ง เ ล ย   แ ม้ บ า ง ค รั้ ง ปุ๊ ก ลุ ก จ ะ ไ ม่ ไ ด้ ม า ด้ ว ย เ พ ร า ะ มั น ตั ว ใ ห ญ่   ซึ่ ง บ า ง ค รั้ ง เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง ผ ม   แ ต่ ทุ ก ค รั้ ง ที่ ผ ม พ า มั น ไ ป ไ ด้ ผ ม ก็ จ ะ พ า มั น ไ ป ทุ ก ที่   ถึ ง ต อ น นี้  ห ล า ย ค น ชั ก เ ริ่ ม ส ง สั ย ว่ า ส อ ง ค น นี้ เ ป็ น ใ ค ร   แ ล ะ ท ำ ไ ม ผ ม ถึ ง ข า ด เ ค้ า ไ ม่ ไ ด้ เ ร า ล อ ง ม า รู้ จั ก เ ค้ า กั นดี ก ว่ า

” ปุ๊ ก ลุ ก ”

คื อ ไ ม ค์ โ ค ร โ ฟ น ข น ปุ ย ที่ แ ม้ ล ม แ ร ง เ ท่ า ไ ร เ ค้ า ก็ ไ ม่ เ ค ย ร้ อ ง ง อ แ ง กั บ เ ค รื่ อ ง อั ด เ สี ย ง ข อ ง ผ ม สั ก ค รั้ ง

” น้ อ ง นิ ก ”

ค น นี้ ส ำ คั ญ ม า ก เ พ ร า ะ มั น คื อ ก ล้ อ ง คู่ ใ จ ม า แ ต่ ไ ห น แ ต่ ไ ร ห ยิ บ ขึ้ น ม า ที ไ ร ก็ ไ ด้ ภ า พ ส ว ย ๆ ก ลั บ ม า ใ ห้ เ พื่ อ น ๆ ดู ทุ ก ที ไ ม่ มี ผิ ด ห วั ง

แ ล ะ ค รั้ ง ห น้ า จ ะ ม า เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง  “J o u r n e y ” กั น

แ ล้ ว เ จ อ กั น ใ ห ม่  

7th Sense..

Creative Commons License
เหตุเกิดจาความฝัน by 7th sense is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.